Deze algemene voorwaarden hebben betrekking op alle glasbewassing- en/of schoonmaak overeenkomsten of levering van goederen tussen Nijhoff Cleaning Services en opdrachtgever.

Artikel 1 Offerte
1.1  Alle offertes zijn vrijblijvend, tenzij schriftelijk anders is vermeld. Een offerte is in ieder geval 1 maand geldig. Wanneer u na een maand van de offerte gebruik wilt maken, dient u navraag te doen of de offerte nog geldig is.

Artikel 2 Opdrachtbevestiging
2.1  Een offerte wordt een opdracht, zodra deze offerte schriftelijk of per mail is bevestigd. Bij opdrachten die voor langere periode met een bepaalde frequentie worden aangegaan, dient de opdrachtbevestiging te worden ondertekend door beide partijen. Deze wordt opgesteld door Nijhoff Cleaning Services na akkoord op de offerten.

2.2  Bij particuliere werkzaamheden of eenmalige opdrachten kan een opdracht ook mondeling plaatsvinden. Voor particuliere glasbewassing worden geen facturen verzonden, daar dit wettelijk niet verplicht is. Het vooraf besproken bedrag kan contant of per bank worden betaald. Voor andere werkzaamheden dan glasbewassing worden wel facturen verzonden.

Artikel 3 Inhoud van de overeenkomst
3.1  Op de overeenkomst zijn de algemene voorwaarden, de opdrachtbevestiging en de bepalingen van de CAO voor het Schoonmaak- en Glazenwassersbedrijf van toepassing. 3.2  De werkzaamheden worden uitgevoerd op maandag tot en met zaterdag tussen 07:00 en 18:00 uur. Op zondagen, feestdagen en in de avonduren worden geen werkzaamheden uitgevoerd, tenzij dit anders is opgenomen in de offerte.

3.3  Indien tijdens de uitvoering blijkt dat blijvende afwijkingen van het overeengekomen noodzakelijk zijn en deze afwijkingen zodanig zijn dat zij gepaard gaan met prijsaanpassing, zal die prijsaanpassing geschieden in overleg tussen partijen en met inachtneming van het bepaalde in artikel 4 en in artikel 9.

Artikel 4 Wijzigingen in de overeenkomst
4.1  Wijzigingen in de overeenkomst dienen schriftelijk overeengekomen te worden in de vorm van een aanvullingsclausule op de oorspronkelijke opdrachtbevestiging. Een wijziging in een overeenkomst is pas geldig als alle partijen de aanvullingsclausule hebben ondertekend.

4.2  Indien tijdens de looptijd van de overeenkomst een wijziging plaatsvindt ten gevolge van wijzigingen in de betrokken cao, wetten, besluiten of beschikkingen van overheidswegen met een dwingend karakter met betrekking op de te gebruiken materialen, transportmiddelen en dergelijke, kunnen deze wijzigingen eenzijdig door Nijhoff Cleaning Services worden doorgevoerd. Wel worden de wijzigen minimaal één maand vooraf schriftelijk aangekondigd, tenzij dit door overmacht niet mogelijk is.
4.3  De overeenkomst kan door elk der partijen bij aangetekende brief worden opgezegd met inachtneming van een opzegtermijn van drie maanden, met dien verstand echter, dat de overeenkomst voor bepaalde tijd alleen opzegbaar is indien niet aan de voorwaarden van het contract wordt voldaan.

Artikel 5 Hulpmiddelen en materialen
5.1  De benodigde hulp- en reinigingsmiddelen zijn eigendom van Nijhoff Cleaning Services en zijn onderdeel van de offerte, tenzij anders vermeld. Het schoonmaakbedrijf is vrij in haar keuze van hulp- en reinigingsmiddelen, tenzij anders is overeengekomen.
5.2  De opdrachtgever dient de voor de werkzaamheden benodigde water en elektriciteit kosteloos ter beschikking te stellen.

Artikel 6 Prijs
6.1  De prijs die wordt overeengekomen is gebaseerd op de opgegeven oppervlakte, hoeveelheid, bezetting, aankleding, inventaris, gebruik en bestemming van het object. Indien een prijs op afstand is bepaald, waarvan later blijkt dat er onjuiste informatie is opgegeven door de opdrachtgever, worden de extra kosten doorberekend aan de opdrachtgever.

6.2 Indien er een prijswijziging plaatsvindt, met inachtneming van het genoemde in artikel 4, worden deze kenbaar gemaakt door middel van een prijswijzigingsbrief.

Artikel 7 Betaling
7.1  Facturering vindt plaats per maand of per opdracht, afhankelijk van de opdracht en de overeenkomst hiervan. Betaling dient te geschieden binnen 14 dagen na factuurdatum.
7.2  Het schoonmaakbedrijf is bevoegd de werkzaamheden op te schorten, indien de opdrachtgever ondanks sommatie weigert te voldoen aan de betalingsverplichtingen.

7.3  In geval van gerechtelijke of buitengerechtelijke inning na ingebrekestelling, komen de incassokosten, inclusief die van de advocaat of gemachtigde van het schoonmaakbedrijf, voor rekening van de opdrachtgever.
7.4  In het geval de opdrachtgever niet aan zijn betalingsvoorschriften voldoet of uitstel van betaling aanvraagt of in staat van faillissement wordt gesteld, zijn alle openstaande facturen direct opeisbaar en heeft het schoonmaakbedrijf het recht de overeenkomst zonder rechtelijke tussenkomst als ontbonden te verklaren.

Artikel 8 Aansprakelijkheid
8.1  Nijhoff Cleaning Services heeft een wettelijke aansprakelijkheidsverzekering afgesloten voor schade aan derden en goederen van derden.

8.2  Wanneer er schade is ontstaan door toedoen van Nijhoff Cleaning Services of door diens (ingehuurde) werknemers, dient deze schade zo snel mogelijk en uiterlijk 3 dagen na ontstaan te worden gemeld. Wanneer er pas na 3 dagen schade wordt gemeld, wordt door Nijhoff Cleaning Services gekeken in hoeverre is na te gaan hoe de schade is ontstaan of dit eventueel te laten uitzoeken door een schade expert.
8.3  Nijhoff Cleaning Services heeft het recht om foto en-/of videobeelden te maken van ontstane schade of deze op te vragen bij de persoon waarbij de schade is ontstaan.

Artikel 9 Overmacht
9.1 Indien de overeengekomen werkzaamheden door overmacht, dat wil zeggen bijzondere weersomstandigheden, bommeldingen, brand, oorlogsomstandigheden, burgeroorlog, opstand of werkstaking, niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk worden uitgevoerd, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom gedurende de eerste twaalf weken waarin de overmacht duurt. Indien de overmacht langer voortduurt, zullen alle partijen voor de resterende overmachtperiode een andere aanneemsom overeenkomen.
9.2  In het geval van overmacht door afgekeurde of ondeugdelijke materialen, zoals gevelliften, toegangswegen en hangstellingen die door de opdrachtgever verzorgd of onderhouden dient te worden, waarbij Nijhoff Cleaning Services de werkzaamheden niet, niet tijdig of slechts gedeeltelijk kan uitvoeren, geeft zulks geen recht op vermindering van de overeengekomen aanneemsom, tenzij Nijhoff Cleaning Services nalatig is geweest in het melden van gebreken

Artikel 10 Privacy verklaring
Algemeen
U kunt ons informatie verstrekken door contact met ons op te nemen via de telefoon, e-mail, sms, whatsapp of het contactformulier op onze website. Dit omvat informatie die u verstrekt wanneer u een offerte opvraagd en/of klant van ons wordt en/of een contract afsluit. De persoonlijke informatie die wij kunnen verwerken zijn uw naam, adres, e-mailadres en telefoonnummer.
Wij gebruiken uw persoonsgegevens voor geen andere doeleinden dan in deze Privacy Verklaring worden beschreven. Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen.
In een aantal gevallen verstrekken wij uw gegevens aan een derde partij (alleen indien noodzakelijk). Dit is het geval wanneer wij samenwerken met onderaannemers. Deze externe partijen mogen uw gegevens uitsluitend gebruiken voor de uitvoering van de doorgegeven opdrachten.

Verwerking gegevens
Wij verzamelen de volgende gegevens:
–      Naam
–      Adres
–      Telefoonnummer
–      E-mailadres
Uw gegevens worden gebruikt om opdrachten (glasbewassing, reiniging of aanverwant) uit te voeren, om facturen/betaalverzoeken, offertes, en/of aanmaningen te versturen, om, indien gewenst, aan te geven wanneer de glasbewassing wordt uitgevoerd, of om (aangevraagde) informatie te verstrekken.

Social Media, marketing
Wij maken gebruik van social media uitsluitend voor het delen van informatie. Deel geen privacygevoelige persoonlijke gegevens via sociale mediakanalen. Raadpleeg de privacyverklaringen van de sociale mediakanalen indien u wilt nagaan hoe uw gegevens daar verwerkt worden.
Wij slaan geen gegevens op voor (in)directe marketing. Wij beschikken over folders welke via deur-tot-deur foldering kan worden verspreid. Wij slaan pas gegevens op wanneer naar aanleiding hiervan een offerte wordt aangevraagd of opdracht wordt uitgevoerd.

Beveiliging
Wij stellen alles in werking om de privacy en veiligheid van ons netwerk te beschermen. Onze server wordt beschermd door beveiligingstechnologie die volledig up-to-date is met de huidige technologische standaards.
Onze interne medewerkers hebben een geheimhoudingsplicht en voldoen aan de geldende wettelijke voorschriften voor gegevensbescherming.
Desalniettemin, zijn wij niet in staat om garantie te bieden tegen verlies, ongeautoriseerde openbaarmaking, wijziging of vernietiging van gegevens, hoewel wij alle redelijke stappen ondernemen om dit te voorkomen.

Uw rechten: toegang, wijzigen of verwijderen gegevens
Indien u een overzicht wenst te ontvangen van uw persoonsgegevens die wij over u bewaren, kunt u dit schriftelijk bij ons aanvragen. Wij kunnen een extra controle doen om er zeker van te zijn dat wij uw persoonsgegevens niet aan anderen bekendmaken. Wij zullen persoonsgegevens die onjuist zijn, wijzigen of verwijderen.
Als u een overzicht van uw persoonsgegevens wenst te krijgen of uw gegevens wilt corrigeren, of als u vragen heeft over deze privacyverklaring, kunt u een e-mail sturen naar info@nijhoffcleaning.nl.
U kunt ons verzoeken om de persoonsgegevens die wij over u hebben opgeslagen te wijzigen of verwijderen. Ook kunt u de toestemming voor het verzamelen en gebruiken van uw gegevens altijd intrekken. Neem hiervoor contact op per e-mail: info@nijhoffcleaning.nl.
Aanvragen voor inzien, wijzigen of verwijderen van gegevens worden binnen 30 dagen afgehandeld.

Opslaan gegevens
Wij slaan uw persoonlijke gegevens op, op een (externe)harde schijf, welke alleen toegankelijk is door ons eigen bedrijf. Financiële gegevens worden opgeslagen volgens de fiscale termijn van zeven (7) jaar. Alle persoonsgegevens, buiten financiële gegevens, worden maximaal zeven (7) jaar opgeslagen. Hierna wordt alles vernietigd.

Klachten
Voor eventuele klachten over de verwerking van persoonsgegevens door Nijhoff Cleaning Services, kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Bescherming Persoonsgegevens via:
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Algemene voorwaarden en privacy verklaring Nijhoff Cleaning Services: Versie mei 2018